1 – پرداخت از طریق درگاه مستقیم آنلاین زرین پال

2 – واریز مستقیم به حساب از طریق شماره های زیر

 

شماره کارت : 9145-5929-9918-6037           شماره حساب : 0200871799005             شماره شبا : IR83 0170 0000 0020 0871 7990 05

 

بانک ملی ایران – به نام مهدی یحیی خانی