برچسب: آموزش نگهداری گیاه آلبوکا

آلبوکا اسپیرال

این گل زیبا که در ایران به گل فنری یا پیچی نیز معروف است از گیاهان گلدار از خانواده مارچوبگان، زیر خانواده…
ساکولنت