برچسب: پیلوس پیلوس رویال فلش

پیلوس پیلوس

گونه نلی به افتخار گیاه شناس آفریقای جنوبی گرت کورنلیوس نل نامگذاری شده است و اسم بومی”splitrock” به معنی سنگ…
ساکولنت